Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Myslivecké sdružení Chotyně »  Honitba »

 
 
     

Hranice honitby

Chotyně – Dolní Suchá

 

Hranice honitby začíná v obci Rynoltice na křižovatce silnic I. třídy č. 13 / Liberec – Děčín /, se silnicí III. Třídy č. 2716 / Rynoltice – Hrádek n. Nisou/. Po této silnici III. Třídy č. 2716 pokračuje hranice honitby směrem k Hrádku n. Nisou až ke křižovatce této státní silnice Hrádek nad Nisou – Rynoltice / pod bývalým lomem, s místní komunikací / p.p. č. 540/1 a 545/2, k.ú. Dolní Sedlo/ až na křižovatku s místní komunikací s můstkem u č.p. 268 / pan Kolařík/. 
Dále pokračuje po bezejmenné vodoteči, která vytéká z požární nádrže a kopíruje hranice jednotlivých pozemků a tím tvoří zřetelnou, nezaměnitelnou a jasnou hranici. Směr vodoteče je severovýchodní a končí vyústěním do Nisy pod komunikací Chotyně – Hrádek n.N. u č. p. 220 / pan Sevanský /.


Dále hranice probíhá severovýchodním směrem po toku řeky Nisy a po cca 300 m u domu č. p. 105 se kolmo vpravo napojí na hranici p. p. č. 445/4 před domem č.p. 105 na silnici III. Třídy č. 2715 Chotyně – Hrádek n.Nisou / Dlouhá mez /.Po této silnici pokračuje hranice směrem do Chotyně a po cca 50-ti m odbočuje vlevo na přístupovou cestu / p. p. č. 1071/2 k rodinnému domu č. p. 127. Po cca 40-ti m, hranice odbočuje v pravém úhlu vlevo a pokračuje podél plotů zahrad až k železniční trati Liberec – Hrádek n.N. Přes železniční trať přechází šikmo východním směrem a pokračuje po hranicích pozemků, shodnou s katastrální hranicí, pod motokrosovou roklí stále přímým východním směrem mezi pozemky 292/6 a 504/2 / neudržovaná pastvina, remízek/ až k dělící hraniční ,,mezi" ta odděluje zemědělsky intenzívně využívané pozemky pí. Pourové od sousedních.

Zde společná hranice mezi honitbami Hrádek n. Nisou, Chotyně – Dolní Suchá, Bílý Kostel v prostoru západně od hradu Grabštějn v jihozápadním cípu p.p.č. 295/1 a pokračuje východním směrem mezí, která tvoří hranici pozemků 510, 295/5 a zároveň tvoří hranici katastru / Cotyně – Grabštejn /.
Tato hranice je vyznačena původními kamennými mezníky, které vedou jižním směrem až k silnici III. Třídy č. 2713 Chotyně - Grabštějn. Po této silnici vede dále směrem na Grabštejn až k č. p. 5, kde odbočuje vpravo přes Václavický potok. Po místní komunikaci se stáčí ve směru vodoteče po jejím proudu. Po cca 30-ti m odbočuje kolmo doleva jihovýchodním směrem a pokračuje neudržovanou účelovou komunikaci / cestou / p.p.č. 304, až k mezníkům vyznačující katastrální hranici / Grabštejn – Chotyně/. 

Po této hranici, vedoucí po zřetelné mezi, se po míjení ocelokolny u pískovny hranice honiteb napojuje na místní vodoteč v prostoru trojmezí katastru Chotyně, Grabštejn, Bílý Kostel.Po směru toku této vodoteče, jižním směrem pokračuje hranice honiteb až k železniční trati Liberec – Hrádek n. N. /propust pod tratí/. Dále pokračuje stále po katastrální hranici východním směrem, která je vyznačena mezníky ve dvou lomových bodech jsou v trase vysazeny stromy.

Hranice dále pokračuje jihozápadním směrem v souladu s katastrální hranicí až k Lužické Nise do prostoru lávky a místa spojení náhonu s korytem řeky. Dále pokračuje proti proudu¨ řeky Nisy, až k prostoru křižovatky silnic III. Třídy č. . 2711 Bílý Kostel – Chotyně s místní obslužnou komunikací p. p. č. 683 a dále 670, 532/3, 660, a 658.

Po této místní obslužné komunikaci pokračuje stále jihovýchodním směrem až na křižovatku se silnicí III. Tř. č. 2715 / Chotyně – Jítrava / v Dolní Suché, prostor u hřbitova. Tam odbočuje vlevo a pokračuje po této silnici směrem na Jítravu a končí na křižovatce se silnicí I. tř. č. 13 směrem do Rynoltic, kde se spojí hranice honitby na křižovatce silnic I. tř. č. 13 / Liberec – Děčín / se silnicí III. Tř.č. 2716 / Rynoltice – Hrádek n. Nisou

 

 
         
 

© 2010-2023 MS Chotyně

   
             
připravuji vyhledávání...